Prace w komisjach senackich

Date : 17 grudnia 2020

W dniach od 14 do 16 grudnia odbyły się posiedzenia komisji senackich. Przedmiotem prac komisji były zarówno ustawy, które znalazły się w porządku obrad 19. posiedzenia Senatu RP, jak również inicjatywy ustawodawcze przygotowane przez senatorów.

W trakcie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie zapoznali się z raportem „Instytucjonalny model samorządowej polityki repatriacyjnej. Ograniczenia i narzędzia wsparcia ze strony władz centralnych”.

Autorzy opracowania zwracają uwagę na pozytywne zmiany jakie przyniosła nowelizacja ustawy o repatriacji z 2017 r. takie jak np. znaczny wzrost liczby repatriantów (wskutek powstania ośrodków adaptacyjnych) czy ułatwienie dostępu do środków budżetowych przeznaczonych na repatriacje. W raporcie zwrócono także uwagę na pozytywne skutki wprowadzenia możliwości kierowania przez gminy imiennych zaproszeń dla repatriantów.

W raporcie wskazano także na niedoskonałości procesu repatriacji, które nie dotyczyły kwestii finansowych lecz zagadnień organizacyjnych. Zwrócono również uwagę na konieczność podnoszenia świadomości i kwalifikacji wśród urzędników zajmujących się repatriacją oraz poprawę ich kompetencji językowych.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, senatorowie omówili nowelizację ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Głównym założeniem ustawy jest rozszerzenie zakresu inwestycji drogowych, na które samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie. Nowelizacja zakłada możliwość uzyskania dofinansowania na zadania obwodnicowe w ciągu dróg wojewódzkich oraz zadania miejskie – polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, a także na zadania zwiększające  bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Główne założenia ustawy zostały pozytywnie ocienione przez członków komisji.

Z kolei w takcie wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatorowie pozytywnie zaopiniowali Ustawę o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wdraża przepisy Umowy wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, w zakresie prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Ponadto, na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej, odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przygotowany przez grupę senatorów projekt zakłada, że jednym z kryteriów przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, miałoby być przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata wymaganych przepisami obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem wynikającym z obowiązujących przepisów. Według projektu, szczepienia miałby prowadzić i kierować na nie lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przeprowadziły z kolei pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Celem nowelizacji ustawy, przygotowanej przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, jest dodanie przepisu, który pozwala na zawarcie umowy o prowadzenie rodzinnego domu pomocy odpowiedniemu podmiotowi z gminą sąsiadującą, pod warunkiem, że gmina właściwa ze względu na miejsce położenia domu, nie zapewnia na swoim terenie możliwości korzystania całodobowo z usług bytowych i opiekuńczych prowadzonych w tej formie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@