XVII posiedzenie Senatu RP

Date : 29 października 2020

W środę, późnym wieczorem zakończyło się 17. posiedzenie Senatu RP. W trakcie trzydniowych obrad senatorowie m.in. wprowadzili poprawki do trzech ustaw oraz uczcili pamięć polskich pilotów, którzy walczyli w Bitwie o Anglię.

Senat jednomyślnie podjął uchwałę upamiętniającą 80. rocznicę bitwy o Anglię i jej Polskich Bohaterów. Współautorem uchwały był senator Wiktor Durlak. (Cała treść Uchwały w załączonym pliku)

Uchwała w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów.

 „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Bitwy o Anglię dla losów II wojny światowej, oddaje hołd jej wszystkim Bohaterom, a szczególnie pilotom polskim ”- głosi treść uchwały Senatu.  W uchwale wskazano również m.in. że „Od lipca do końca października 1940 roku nad południową i centralną Anglią rozegrała się kampania powietrzna pomiędzy niemiecką Luftwaffe a brytyjskim RAF – jedno z decydujących starć II wojny światowej, zwane Bitwą o Anglię ”. 

Ponadto Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek do tzw. ustawy covidowej. Uchwalona przez Sejm nowelizacja przewiduje m.in. przyznanie dodatków do wynagrodzeń lekarzom skierowanym do walki z epidemią i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy. W ustawie znalazły się także zapisy ułatwiające zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską. Ponadto ustawa wprowadza kary grzywny lub nagany za nieprzestrzeganie obwiązujących obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirsa.

Z kolei przyjęte przez Senat poprawki zakładają m.in. przyznanie dodatku w wysokości 100 procent wynagrodzenia wszystkim – a nie tylko tym skierowanym do pracy – pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19 oraz utworzenie Funduszu Pomocy, z którego finansowany byłby zakup testów na koronawirusa m.in. dla personelu medycznego i osób powyżej 60 lat.

Z poprawkami, ale jednogłośnie senatorowie przyjęli natomiast nowelizację ustawy budżetowej na 2020 r. Przyjęte przez Senat poprawki m.in. zwiększają o 2 mld zł wydatki na zdrowie i o 3 mld zł na subwencję oświatową dla samorządów. Dodatkowe środki w budżecie pochodzić mają ze zmniejszenia wydatków na obronę i na ogólną rezerwę budżetową.

Izba wyższa wprowadziła również ponad sto poprawek (głównie o charakterze legislacyjnych i redakcyjnych) do Ustawy o doręczeniach elektronicznych. Najważniejszym założeniem ustawy jest zapewnienie obywatelowi prawa do prostej, przejrzystej i bezpiecznej komunikacji elektronicznej z organami państwa. Zaproponowane przez rząd przepisy mają charakter przełomowy m.in. dlatego, że wprowadzają tzw. domyślność cyfrową, czyli prymat rozwiązań cyfrowych nad rozwiązaniami tradycyjnymi.

Według nowych przepisów, w sytuacji gdy obywatel złoży deklarację, że chce otrzymywać korespondencję od organów państwa drogą elektroniczną, wówczas organy te będą obowiązane przesyłać mu korespondencję w ten sposób. Ustawa przewiduje, że obywatel będzie miał jeden adres dla całej komunikacji z administracją, skrzynkę e-doręczeniową, która będzie służyła do wymiany elektronicznej korespondencji z urzędami.

Senat podjął także uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która zakłada czasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę i ma przyczynić się m.in. do poprawy kondycji finansowej branży handlowej oraz podnieść poziom bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa i ułatwić zachowywanie dystansu społecznego.

Podczas 17. posiedzenia Senatu RP wiele kontrowersji wzbudził projekt uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich autorstwa senatorów Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i Michała Kamińskiego. W projekcie podkreślono, że Senat z „najwyższym niepokojem przyjmuje działania władz publicznych zmierzające do podważenia zagwarantowanych w konstytucji zasad praworządności i neutralnego światopoglądowo charakteru naszego państwa”. Ostatecznie w głosowaniu senatorowie odrzucili w całości uchwałę, tym samym postępowanie w tej sprawie zostało zakończone.

XVII posiedzenie Senatu RPXVII posiedzenie Senatu RP
@