Prace w komisjach senackich

Date : 27 października 2020

Podczas wtorkowego, wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Przygotowany przez grupę senatorów projekt ustawy przewiduje wprowadzenie (wzorem uregulowań zawartych w ustawie o samorządzie gminnym) przepisów umożliwiających tworzenia przez radę powiatu oraz sejmik województwa odpowiednio młodzieżowej rady powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa. Tego typu organy funkcjonują w niektórych samorządach powiatowych i wojewódzkich, niemniej jednak obecnie ich działalność oraz tryb powoływania nie jest uregulowany ustawowo. Projekt ustawy uzyskał poparcie zdecydowanej większości senatorów i został przyjęty bez poprawek.

Dziś odbyło się także połączone posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, podczas którego rozpatrywano, przygotowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy stanowi realizację postulatów zawartych w petycjach obywatelskich wniesionych do Senatu RP i ma na celu stworzenie podstaw prawnych do tworzenia powiatowych i wojewódzkich rad seniorów, a także umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego dofinansowanie działalności samorządowych rad seniorów oraz objęcie ich członków ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podczas glosowania komisje przyjęły projekt ustawy wraz z poprawkami, które przewidują m.in. wykreślenie obowiązku tworzenia rad seniorów przez gminy liczące powyżej 20 tys. mieszkańców oraz zastępują przepisy o przyznawaniu członkom rad diet ogólną normą, że rada gminy zapewnia środki na realizację zadań statutowych rady seniorów.

fot: senat.gov.pl

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@