Prace w komisjach senackich

Date : 9 września 2021

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senatorowie mieli okazję zapoznać się z dorobkiem wybranych ośrodków naukowych zajmujących się problematyką polonijną. Informację w tym zakresie przedstawiła prof. Anna Mazurkiewicz – prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej oraz dr Rafał Raczyński – główny specjalista ds. badawczych Muzeum Emigracji w Gdyni.

W porządku obrad Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą znalazło się również sprawozdanie senator Haliny Biedy z udziału w pracach inwentaryzacyjno-porządkowych na cmentarzu na Hukowej Górze w Borysławiu i w Schodnicy na Ukrainie.

Z kolei na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Celem proponowanych zmian jest zapewnienie gminom położonym w obszarze pasa nadbrzeżnego szerszego wpływu na sposób gospodarowania tzw. pasem technicznym, w obrębie którego znajdują się plaże. Po wysłuchaniu negatywnych opinii dotyczących projektu ustawy  m.in. przedstawicieli Urzędu Morskiego w Gdyni, Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, senatorowie przyjęli wniosek o przerwaniu prac nad nowelizacją do czasu przeanalizowania innych wariantów projektu.

W tym tygodniu odbyło się również połączone posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas którego, senatorowie przegłosowali poprawki do nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Komisje zdecydowały m.in. o skreśleniu przepisów, które przewidują objęcie małżonka prezydenta RP i żon byłych prezydentów obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, a także zwiększenie wysokości wynagrodzeń członków Państwowej Komisji Wyborczej – w ocenie Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu zostały one dodane w trakcie sejmowych prac nad projektem ustawy i wykraczają poza jego materię

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@