XV posiedzenie Senatu RP

Date : 11 września 2020

W piątek 11 września zakończyło się 15. posiedzenie Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. przyjęli z poprawkami dwie ustawy, wnieśli do Sejmu trzy projekty ustaw, a także zapoznali się ze sprawozdaniem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka o działalności za 2019 r. oraz z informacją Ministra Zdrowia na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii koronawirusa i strategii działań w ochronie zdrowia w okresie jesienno-zimowym.

Senat opowiedział się za przyjęciem tzw. drugiej tarczy antykryzysowej dla turystyki, wraz z częścią zgłoszonych przez senatorów poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. pomoc dla biur podróży w uzyskaniu środków na pokrycie wypłat za imprezy turystyczne, które na skutek pandemii nie doszły do skutku, a klienci zdecydowali się na odstąpienie od zawartych z organizatorami turystyki umów (utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów).

Nowela wprowadza także możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe przez prowadzących działalność sezonową pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy zawiesili swoją działalność po 31 sierpnia 2019 r., a także dodatkowego świadczenia postojowego dla firm, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy. Ponadto, zgodnie z nowelizacją przedsiębiorcy z branży turystycznej będą mogli ubiegać się o zwolnienie ze składek m.in. na ZUS, pod warunkiem wykazania przez nich znacznego uszczuplenia dochodów za okres 1 czerwca do 31 sierpnia br.

Zgłoszone do ustawy poprawki rozszerzają krąg podmiotów, którym przysługiwać będzie dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania należnych składek m.in. o agencje reklamowe i pozostałe agencje transportowe, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, działalność związaną z organizacją targów, wystaw, kongresów i projekcją filmów. Ponadto przyjęte przez senatorów poprawki zakładają wydłużenie okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne do 30 września, a próg spadku przychodu, którego przekroczenie uprawnia do niepłacenia składek, obniżają z 80 do 75 proc.

Senat przyjął także ustawę usprawniającą wypłatę odszkodowań lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji, wprowadzając do niej szereg poprawek. Przyjęte przez senatorów poprawki dotyczą m.in. zawężenia katalogu przesłanek uniemożliwiających reprywatyzację.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami ma na celu przede wszystkim usprawnić postępowania toczące się przed Komisją ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, m.in. przeciwdziałać przewlekłości toczących się postępowań i zwiększyć zaufanie obywateli do komisji i jej rozstrzygnięć.

W trakcie 15. posiedzenia senatorowie wystąpili także do Sejmu z inicjatywą ustawodawczą. Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zgłosiła Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, który zakłada że przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługującego osobie, której wymiar czasu pracy został obniżony na podstawie tzw. ustawy covidowej, będzie uwzględniane wynagrodzenie w wysokości ustalonej dla wymiaru czasu pracy obowiązującego przed jego obniżeniem.

Senat zdecydował także o wniesieniu do Sejmu m.in. Projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który ma na celu przywrócenie emerytom pełnej podstawy obliczenia emerytury pomniejszonej w 2012 r. o kwoty pobranych tzw. emerytur wcześniejszych).

XV posiedzenie Senatu RPXV posiedzenie Senatu RP
@