Dziesiąte posiedzenie Senatu RP

Date : 14 maja 2020

We wtorek, 5 maja rozpoczęło się 10. Posiedzenie Senatu RP. W pierwszy dzień obrad, po burzliwej dyskusji, Senat odrzucił w całości ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Teraz ustawą w sprawie głosowania korespondencyjnego ponownie zajmie się Sejm.

Podczas drugiego dnia posiedzenia, Senat bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza odrębne, szybkie postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakazanie zbliżania się do niego oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy unijnej dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego).

Z czterema poprawkami Senat przyjął również nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (program „Ciąża Plus”) umożliwiający kobietom w ciąży bezpłatny dostęp do leków z listy leków refundowanych. Zaproponowane przez Senatorów poprawki dotyczyły m.in. rozszerzenia obowiązywania programu  również w okresie połogu.

Podczas drugiego dnia posiedzenia Izby wyższej, po długiej dyskusji, Senat podjął również uchwałę wzywającą Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego. Projekt uchwały złożyła grupa senatorów KO i Lewicy.

Senat wznowił obrady 10. Posiedzenia w dniu 12 maja, które zakończyły się w nocy z 13 na 14 maja 2020 r. Izba wyższa wprowadziła 78 poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (projekt rządowy). Tzw. tarcza antykryzysowa 3.0 ma przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym epidemii. Senatorowie zaproponowali m.in. w ustawie o promocji zatrudnienia podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1800 zł i możliwość przyznania takiego zasiłku osobom  poprzednio zatrudnionym w innym państwie członkowskim UE lub w takim, z którym Polska ma dwustronną umowę w zakresie koordynacji  systemów zabezpieczenia społecznego lub umowę międzynarodową o zabezpieczeniu społecznym w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. Senatorowie przyjęli też poprawkę wydłużającą czas pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii. Te same przepisy mają dotyczyć osób, które są objęte przepisami ubezpieczenia społecznego rolników.

Senatorowie zdecydowali o wykreśleniu znacznej części artykułów, które, według nich, wykraczały poza materię omawianej regulacji prawnej i nie miały bezpośredniego związku z  zapobieganiem skutkom epidemii. Zaproponowali m.in. wykreślenie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Opowiedzieli się jedynie za  nie przeprowadzaniem eksmisji z mieszkań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii i 90 dni od dnia odwołania tego stanu. Opowiedzieli się za skreśleniem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które nakładały na przedsiębiorców starających się o wsparcie lub zwolnienia obowiązek dostarczania nowych danych dotyczących m.in. wykonywanego zawodu. Wykreślili zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych, które związane były z elektronizacją niektórych procesów w zakresie prowadzenia rozpraw. Senatorowie skreślili też zapisy ustawy zmieniające zasady powoływania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – w tym pozbawienia Senatu wpływu na obsadę tego stanowiska. Akceptacji nie zyskały także przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które rozszerzały dostęp do danych osobowych z bazy PESEL. Izba opowiedziała się też za skreśleniem rozszerzenia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej drogą elektroniczną, gdyż zdaniem senatorów, niemożliwe byłoby ustalenie, kto o tę pomoc się ubiega. Izba przyjęła poprawkę przewidującą zwolnienie z podatku VAT darowizn i zakupów sprzętu dla placówek służby zdrowia ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych. Kolejne poprawki dotyczyły finansów samorządu terytorialnego, które mają skutecznie przeciwdziałać zapaści finansowej gmin. Senatorowie zaproponowali m.in. zawieszenie reguły wydatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020–21. Wprowadzili też  poprawki mające na celu objęcie wsparciem finansowym firm przewozowych autobusowych.

Senatorowie przyjęli  poprawkę umożliwiającą zdalne obradowanie radcom prawnym podobną do tej, jaką mają prokuratorzy. Nie zgodzili się natomiast na przepisy ograniczające uprawnienia samorządu prokuratorów.

Senat z 3 poprawkami przyjął nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich (projekt rządowy). Izba zdecydowała, że kołom gospodyń wiejskich będzie udzielana pomoc finansowa w latach 2020–29, a nie jak uchwalił Sejm tylko w 2020 r. Łączna wysokość pomocy to 103 mln zł. Kolejna poprawka doprecyzowuje, że dotacje na koła gospodyń wiejskich otrzymuje nie prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Agencja. Nowelizacja umożliwia udzielanie w 2020 r. kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 40 mln zł. z przeznaczeniem na realizację zadań istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Nowelizacja powierza ponadto pełnomocnikowi rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych obowiązki, dotychczas pełnione przez pełnomocnika rządu ds. małych i średnich przedsiębiorców

Senat  ponadto przyjął szereg  poprawek redakcyjnych i doprecyzowujących zaproponowanych przez senackie Biuro Legislacyjne. Izba powołała senatora Marka Pęka z Prawa i Sprawiedliwości na nowego wicemarszałka Senatu. Zastąpił on na tym stanowisku wicemarszałka  PiS Stanisława Karczewskiego, który złożył rezygnację. Senat tego dnia wprowadził 78 poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczę antykryzysową 3.0), a także przyjął trzy projekty ustaw zawierające rozwiązania  osłonowe i wspierające  samorządy, organizacje pozarządowe i system opieki zdrowotnej w czasie epidemii.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/

 

 

 

 

Dziesiąte posiedzenie Senatu RPDziesiąte posiedzenie Senatu RP
@