Czternaste posiedzenie Senatu RP

Date : 14 sierpnia 2020

Blokiem głosowań zakończyła się pierwsza część 14. posiedzenia Senatu RP. W trakcie obrad senatorowie rozpatrzyli kilkanaście ustaw, przyjęli rezolucję w sprawie aktualnej sytuacji na Białorusi, podjęli dwie uchwały okolicznościowe (z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i 100. rocznicy II Powstania Śląskiego) oraz wysłuchali informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji nt. działań i zatrzymań dokonywanych przez Policję podczas protestów w Warszawie 7–8 sierpnia 2020 r. a także informacji o działalności rzecznika praw obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2019 r.

Senat przyjął wraz z poprawkami ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych. Głównym założeniem ustawy, jest zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy oraz stworzenie instrumentów prawnych motywujących ich do pozostania w służbie po nabyciu uprawnień emerytalnych.

Przyjęte w ustawie rozwiązania zakładają m.in. wprowadzenie dwustopniowych dodatków motywacyjnych. Zgodnie z rządową propozycją funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, którzy zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyskają dodatek motywacyjny, który będzie przyznawany zamiast emerytury po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Ponadto ustawa reguluje zagadnienia dotyczące wzmocnienia ochrony prawnej funkcjonariuszy uczestniczących w postępowaniu karnym. Zmienia także i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz funkcjonariuszy Straży SG i SOP poprzez m.in. wprowadzenie przejrzystych zasad i procedur prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Wśród przyjętych przez Senat poprawek, były również te, które zgłosił senator Wiktora Durlak. Mają one na celu udzielenie jeszcze szerszego wsparcie dla służb mundurowych m.in. poprzez podwyższenie kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom.

Podczas procedowania ustawy sprawozdawcą Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej był senator Wiktor Durlak, który przedstawił Izbie wyższej stanowisko Komisji w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych.

Wraz z poprawkami Izba wyższa przyjęła również nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. W toku dyskusji nad ustawą swoje stanowisko przedstawił senator Wiktor Durlak. Tak zwany pakiet deredgulacyjny zakłada wprowadzenie szeregu ułatwień i usprawnień dla kierowców i posiadaczy samochodów m.in. zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu prawa jazdy podczas kontroli drogowej, zniesienie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego, gdy skończy się miejsce przeznaczone na adnotacje o przeglądzie technicznym oraz obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej. Ustawa  wprowadza również możliwości zachowania, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowych tablic rejestracyjnych, bez względu na miejsce zakupu pojazdu na terytorium RP. Ponadto nowelizacja ustawy wprowadza możliwości czasowego wyrejestrowania samochodu z uwagi na konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji, a także umożliwia załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego auta przez autoryzowany salon sprzedaży (usługa online).

Senat opowiedział się również za przyjęciem wraz z poprawkami ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956. Ustawa przygotowana przez prezydenta RP zakłada przyznanie osobom zesłanym lub deportowanym do ZSRR jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości proporcjonalnej do długości przebywania na zesłaniu lub deportacji. Za każdy miesiąc okresu podlegania tego rodzaju represji ma przysługiwać 200 zł. Wprowadzone przez Senat poprawki modyfikują krąg beneficjentów ustawy, przesądzając, że świadczenie pieniężne będzie przysługiwało również osobom zesłanym lub deportowanym przez ZSRS w latach 1936-56.

Senat zdecydował również o przyjęciu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Ustawa wprowadza nowe  rozwiązania w systemie ochrony zdrowia mające umożliwić skuteczną walkę z COVID-19. Senatorowie wprowadzili do ustawy szereg poprawek.  Większość senacka odrzuciła m.in. możliwość wypłaty rekompensat dla podmiotów, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Bez poprawek Senat przyjął ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. oraz Ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. 

Jednogłośnie senatorowie opowiedzieli się także za przyjęciem Ustawy o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19, która zakłada ograniczenie ryzyka związanego z możliwością zwiększenia liczby i wysokości odszkodowań wypłacanych w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej oraz nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, która umożliwia przyznanie tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19).

Większość senacka odrzucała nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza czasową możliwość wykorzystania drewna niższej jakości oraz produktów jego przetwarzania do celów energetycznych. Zaproponowana przez rząd nowelizacja ma umożliwić zagospodarowanie zalegającego w lasach drewna, które z powodu pandemii koronawirusa nie zostało odebrane przez przemysł drzewny.

Senat odrzucił również nowelizację ustawy o pracownikach delegowanych. Rządowa nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 28 czerwca 2018 r. Głównym założeniem ustawy jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie, a także zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.

W trakcie 14. posiedzenia Senatu Izba wyższa zdecydowała także o wniesieniu do Sejmu trzech projektów ustaw m.in. Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy, który dostosowuje obowiązujące przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 czerwca 2019 r. i zakłada zniesienie obowiązku łączenia kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności (decyzja o połączeniu tych kar byłaby w gestii sądu).

Senat wznowi obrady w poniedziałek 17 sierpnia br.

źródło:senat.gov.pl

Czternaste posiedzenie Senatu RPCzternaste posiedzenie Senatu RP
@