Dodatki dla służb mundurowych oraz zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym były przedmiotem prac senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Głównym założeniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej jest wprowadzenie dwustopniowych dodatków motywacyjnych dla funkcjonariuszy podległych ministrowi MSWiA oraz Służby Więziennej, którzy zamiast przejść na emeryturę zdecydują się na pozostanie w służbie. Zgodnie z założeniami ustawy funkcjonariusz po 25 latach służby otrzyma dodatek w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby – 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Ustawa zakłada również zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.

Przyjęcie zaproponowanych w ustawie rozwiązań pozwoli „zatrzymać” w służbie najbardziej doświadczonych i kompetentnych funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby ochrony państwa i służby więziennej oraz uzupełnić brakujące wakaty.

W przygotowanej do ustawy opinii Biuro Legislacyjne Senatu zaproponowało kilkanaście poprawek, głównie o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

Swoje poprawki do ustawy zgłosił również senator Wiktor Durlak. Najważniejsza z nich dotyczyła podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi policji do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, ale nie wyższej niż czterokrotność przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy policji. Jak podkreślił obecny na posiedzeniu komisji wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, poprawka ta jest niezbędna „do tego, żeby cel ustawy został osiągnięty”. Wąsik doprecyzował również, że chodzi o sytuację, kiedy wobec funkcjonariusza policji zapada wyrok uniewinniający bądź zostaje podjęta decyzja o umorzeniu w przypadku, gdy czyn nie stanowił przestępstwa.

W trakcie czwartkowego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie procedowali również nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, której celem jest wprowadzenie ułatwień dla kierowców oraz właścicieli pojazdów. Tak zwany pakiet deregulacyjny zakłada m.in. brak obowiązku posiadania prawa jazdy podczas kontroli drogowej, zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika, brak obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych po zakupie auta z innego powiatu oraz brak obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie poprawek o charakterze legislacyjnym do tej ustawy.

 

fot.senat.gov.pl

Prace senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.Prace senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
@