XL posiedzenie Senatu RP

Date : 13 kwietnia 2022

W środę zakończyło się 40. posiedzenie Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli 7 ustaw.

Większość senacka nie poparła wniosku zgłoszonego przez grupę senatorów PIS, w sprawie odwołania z funkcji Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku była wypowiedź marszałka w formie orędzia skierowanego do narodu ukraińskiego, w której to wypowiedzi Tomasz Grodzki przypisuje polskiemu rządowi współodpowiedzialność za współfinansowanie reżimu Putina.

Bez poprawek Senat przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Regulacja doprecyzowuje i uzupełnia dotychczasowe przepisy dotyczące ukraińskich uchodźców. Przyjęte w specustawie zmiany mają m.in. usprawnić rejestrację obywateli Ukrainy w systemie PESEL. Umożliwią np. upoważnienie do czynności związanych z rejestracją osób niezatrudnionych w urzędach. Doprecyzowują też, kiedy osoba małoletnia ma być obecna przy wnioskowaniu o PESEL. Ponadto przewidują, że w imieniu m.in. osoby z niepełnosprawnością wniosek o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców, opiekun lub kurator, a w przypadku ich braku – nadawany jest z urzędu.

W ustawie znalazły się też zapisy o gromadzeniu, przechowywaniu i dostarczaniu leków stronie ukraińskiej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. W ustawie znajdują się również przepisy o tymczasowym dopuszczeniu lekarzy spoza UE do wykonywania zawodu w Polsce w celu pomocy ukraińskim uchodźcom, a także o upoważnieniu wojewody do organizacji doraźnej pomocy medycznej w miejscach, w których gromadzą się obywatele Ukrainy.

Ponadto Senat wprowadził poprawkę do nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, której celem jest stworzenie bardziej elastycznych zasad podziału budżetu obywatelskiego w gminach – ustawa ma za zadanie ułatwić zarządzanie budżetami obywatelskimi w gminach, poprzez wprowadzenie możliwości dzielenia ich na pule lub kategorie kwotowe, obejmujące całość gminy bądź jej wyszczególnione części (np. sołectwa, dzielnice, osiedla). Wprowadzona do ustawy poprawka doprecyzowuje, że nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy do konsultacji społecznych ws. budżetów partycypacyjnych na 2023 rok, o ile zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego w danej gminie nie zostało już zakończone.

Izba wyższa wprowadziła również zmiany do nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrosnąć miało od 1 maja o 4,4 proc., a subwencja oświatowa miała być zwiększona o 1,6 mld zł. Przyjęte przez Senat poprawki przewidują natomiast, że średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 20%, a subwencja oświatowa do 10 mld zł. Co istotne, zgodnie z założeniem nowelizacji, nauczyciele otrzymają podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br., z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.

Senat z poprawkami przyjął także ustawę o publicznych systemach teleinformatycznych, która ma m.in. ma przyspieszyć budowę Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK 2.0). Przepisy ustawy  mają umożliwić też budowę jednolitych rozwiązań do obsługi procesów związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Systemu Rejestrów Państwowych – dziś przepis obejmuje wyłącznie centralną ewidencję pojazdów. Zdaniem projektodawców, w celu poprawnego wdrożenia CEK2.0 konieczne jest objęcie zakresem projektu całego systemu teleinformatycznego obsługującego obie ewidencje, a nie wyłącznie jedną z nich.

Wprowadzone przez Senat poprawki przewidują m.in., że zadania związane z tworzeniem systemów teleinformatycznych służących realizacji tej ustawy nie będą zlecane wykonawcom bez zachowania przepisów o zamówieniach publicznych.

XL posiedzenie Senatu RPXL posiedzenie Senatu RP
@