Prace w komisjach senackich

Date : 12 kwietnia 2022

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich. Przedmiotem obrad komisji były ustawy, które znalazły się w porządku obrad 40. posiedzenie Senatu RP.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się z informacją na temat działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Są to dwie najbardziej doświadczone organizację prowadzące działalność w zakresie opieki nad Polonią na świecie. Do najważniejszych obszarów działalności obu organizacji należy edukacja, kultura, sport, a także wspieranie innych organizacji polonijnych, pomoc charytatywna i medyczna. Najważniejsze działania realizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” omówił prezes organizacji Dariusz Piotr Bonisławski. Z kolei inicjatywy realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” przedstawił Juliusz Szymczak-Gałkowski – członek zarządu Fundacji.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy – Karty Nauczyciela, zgodnie z którą tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie od 1 maja o 4,4 proc., a subwencja oświatowa ma zostać  zwiększona o 1,6 mld zł. Ustawa zakłada również, że nauczyciele otrzymają podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br., z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.

Członkowie Komisji opiniowali również nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, której celem jest stworzenie bardziej elastycznych zasad podziału budżetu obywatelskiego w gminach – ustawa ma za zadanie ułatwić zarządzanie budżetami obywatelskimi w gminach, poprzez wprowadzenie możliwości dzielenia ich na pule lub kategorie kwotowe, obejmujące całość gminy bądź jej wyszczególnione części (np. sołectwa, dzielnice, osiedla). Po przeprowadzonej dyskusji, Komisja przyjęła poprawkę, która doprecyzowuje, że nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy do konsultacji społecznych ws. budżetów partycypacyjnych na 2023 rok, o ile zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego w danej gminie nie zostało już zakończone.

Z kolei na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie procedowali nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Nowela wydłuża o 3 lata spoczywający na właściwej gminie obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia. Komisje po dyskusji zarekomendowały Senatowi przyjęcie ustawy z jedną poprawką – zakłada skreślenie przepisu, który wydłuża o 2 lata termin obowiązywania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 była natomiast przedmiotem wspólnych obrad Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Przepisy ustawy określają zasady wydawania przez Polskę pieniędzy z nowego budżetu wieloletniego UE na lata 2021-2027 oraz ze środków unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komisje zgłosiły do ustawy szereg uwag. Opowiedziały się m.in. za skreśleniem z ustawy przepisu umożliwiającego emisję obligacji przez Polski Fundusz Rozwoju, w przypadku gdy KE nie przekaże płatności wkładu finansowego z Funduszu Odbudowy.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@