Siódme posiedzenie Senatu RP

Date : 14 marca 2020

Podczas siódmego posiedzenia, Izba przyjęła zmianę Regulaminu Senatu, która umożliwiła przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie odrzucili dwie ustawy – ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, oraz ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Natomiast z 13. poprawkami została przyjęta ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) mająca przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany, wzmocnić transparentność zasad wykonywania prac geodezyjnych, jednoznacznie określić prawa i obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych oraz organów służby geodezyjnej i kartograficznej, a także umożliwić powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych.

Senatorowie podjęli uchwałę w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego (inicjatywa grupy senatorów). 8 marca 1990 r. została uchwalona ustawa o samorządzie terytorialnym, a w maju 1990 r. odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin. W uchwale podkreślono, że reforma samorządu gminnego to jedna z najbardziej udanych zmian po 1989 r.

Źródło: www.senat.gov.pl

Fot. M. Józefaciuk – Kancelaria Senatu

Siódme posiedzenie Senatu RPSiódme posiedzenie Senatu RP
@