Prace w komisjach senackich

Date : 29 czerwca 2022

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich. Poprzedziły one obrady 45. posiedzenia Senatu RP, które zostało zaplanowane na 28 i 29 czerwca br.

Członkowie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się z informacją dotyczącą wspierania Polonii irlandzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka polskiego. W trakcie obrad komisji Informacje w tym zakresie przedstawiła m.in. pani Agnieszka Grochola pracującą, jako doradca metodyczny w Post-Primary Languages Ireland. Od dwóch lat w irlandzkich publicznych szkołach średnich odbywają się bezpłatne zajęcia z języka i kultury polskiej – w ramach rządowej strategii przyjętej przez władze Irlandii. W programie nauki języka polskiego uczestniczy obecnie 26 szkół w Irlandii, a lekcje w tych szkołach prowadzi 12 polskich nauczycieli. W zajęciach z języka i kultury polskiej uczestniczy pond 1000 uczniów, a od przyszłego roku szkolnego, kolejne pięć szkół planuje wprowadzenie polskiego programu.

We wtorek połączone komisje senackie – Komisja Infrastruktury, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – omawiały ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Ustawa ma usprawnić finansowanie programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach. Zgodnie z ustawą Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. W ustawie przewidziano też nowe źródło finansowania programu – ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych. Członkowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem ustawy z poprawkami.

Nowelizacja ustawy – Prawo wodne była z kolei przedmiotem wspólnych obrad Nadzwyczajnej Komisji ds. Klimatu, Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wdraża unijną dyrektywę Rady 91/271/EWG, dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Ustawa m.in. doprecyzowuje zakres i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w samorządach. Precyzuje dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Określa zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Komisje opowiedziały się za przyjęciem kilku poprawek do ustawy. Wśród nich znalazły się propozycje, aby kary nakładane na gminy np. za nieprzekazywanie odpowiednich sprawozdań były dochodem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska a nie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej podczas wspólnego posiedzenia opowiedziały się za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o dokumentach publicznych. Zaproponowane w ustawie rozwiązania zmierzają do wyłączenia dokumentów sądowych (głównie tytułów wykonawczych wydawanych przez sądy), a także dokumentów notarialnych spod formalności związanych ze sporządzaniem dokumentów i stosowaniem odpowiednich wzorów blankietów –  cyfryzacja w sądach pozwala na skuteczną weryfikację prawdziwości dokumentów w odpowiednich rejestrach oraz umożliwia zabezpieczenie ich przed fałszerstwem na poziomie elektronicznym.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@