XLIV posiedzenie Senatu RP

Date : 10 czerwca 2022

W czwartek zakończyło się 44. posiedzenie Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie rozpatrzyli kilkanaście ustaw.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która zakłada wypłatę tzw. 14 emerytury dla ok. 9 mln osób. Szacowany, całkowity koszt wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów wynieść ma około 11,4 mld zł. Zgodnie z założeniami ustawy świadczenie w wysokości najniższej emerytury – 1338,44 zł brutto – otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł czyli ok 7,7 mln. osób. W przypadku pozostałych świadczeniobiorców ok. 1,3 mln osób, zastosowany zostanie mechanizm złotówka za złotówkę. Ponadto 14. emerytura zostanie zwolniona z podatku PIT.

Senatorowie bez zmian przegłosowali także ustawę o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw, która ma ułatwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wprowadza m.in. możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych – obecnie wniosek taki można składać jedynie w wersji papierowej do kierownika biura powiatowego ARiMR. Ponadto zaproponowane w ustawie rozwiązania umożliwiają składanie elektronicznego wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 i 2007–2013. Nowelizacja reguluje również kwestie związane z digitalizacją dokumentów.

Senat wprowadził poprawki  do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in, że od 1 lipca br. stawka PIT zostanie obniżona z 17 proc. do 12 proc. Kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Dla niektórych przedsiębiorców wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. Ustawa likwiduje także ulgę dla klasy średniej, choć osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym, a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej. Przyjęte przez Senat poprawki zakładają m.in. podniesienie wysokości procentowej podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 do 1,5 proc. oraz przywrócenie prawa do wspólnego rozliczenia się samotnego rodzica z dzieckiem na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. (ten sposób opodatkowania będzie miał zastosowanie także do opieki naprzemiennej).

Ze zmianami senatorowie przyjęli również nowelizację ustawy o płacach w ochronie zdrowia. Ustawa zakłada przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia. Nowelizacja podnosi też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych. Ustawa wprowadza także nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r. W przyjętych poprawkach senatorowie zaproponowali m.in. podniesienie współczynnika pracy dla zawodów medycznych o 0,25 proc.

Kolejną ustawą do której Senat wprowadził poprawki jest nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy mają na celu m.in. uelastycznienie rynku pracy, zwiększenie możliwości korzystania z kursów języka polskiego przez Ukraińców, a także tworzenie punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy. W noweli znalazły się także rozwiązania, które pozwolą wyeliminować przypadki pobierania świadczeń przez obywateli Ukrainy, którzy utracił do nich prawo. Ustawa reguluje też kwestie zmiany i ponownego nadania statusu UKR, którzy ukraińscy uchodźcy otrzymują w rejestrze PESEL, w przypadku wyjazdów z Polski i ponownym przybyciem w związku z wojną na Ukrainie. Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że w sprawach obywatelek Ukrainy prokurator będzie miał 7 dni od zawiadomienia na stwierdzenie, że zachodzi przesłanka dopuszczająca aborcję w przypadku, gdy ciąża jest następstwem czynu zabronionego, tj. gwałtu. Poprawka ma zapewnić, że kobiety, które zostały skrzywdzone przez rosyjskich okupantów, otrzymają zaświadczenie przed upływem 12. tygodnia ciąży. Druga poprawka ma na celu wykreślenie z noweli przepisów, które umożliwią przekierowanie w 2022 r. wolnych środków z Funduszu Zapasów Interwencyjnych oraz Funduszu Rozwoju Dróg na zakup surowców energetycznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne oraz uzupełnić zapasy.

Senat w całości odrzucił z kolei nowelizację ustawy o działach administracji rządowej, która przewiduje włączenie do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących – przeniesienie zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

XLIV posiedzenie Senatu RPXLIV posiedzenie Senatu RP
@