Prace w komisjach senackich

Date : 5 października 2022

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich. Poprzedziły one obrady 50. posiedzenia Senatu RP, które rozpocznie się 5 października.

Analiza dotycząca udziału Polonii i Polaków za granicą w wyborach krajowych  była przedmiotem obrad podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Wyniki analizy członkom komisji przedstawił prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z przedstawionych konkluzji opracowania wynika m.in. że systematycznie rośnie liczba głosów, oddawanych przez naszych rodaków za granicą, a w ostatnich wyborach prezydenckich w 2020 roku głosowało poza Polską ponad pół miliona osób. Co ciekawe, w ostatnich latach rośnie liczba głosujących Polaków za granicą mieszkających w Wielkiej Brytanii, natomiast zmniejsza się liczba głosów oddanych przez naszych rodaków w USA i Kanadzie. Profesor Flis zwrócił także uwagę, że dodawanie głosów polonii, w wyborach parlamentarnych, do wyników głosowania w okręgu obejmującym warszawską dzielnicę Śródmieście (z uwagi, że okręg ten ma największą frekwencję) powoduje że waga tych głosów jest mniejsza, niż gdyby były one liczone w mniejszym okręgu wyborczym, z niższą frekwencją. Dlatego, zdaniem eksperta warto rozważyć czy Polacy za granicą nadal powinni głosować na kandydatów z Warszawy, czy też mogliby głosować na kandydatów w okręgu, gdzie po raz ostatni byli w Polsce zameldowani lub samodzielnie wybierać określoną liczbę posłów i senatorów, podobnie jak ma to miejsce np. we Francji.

Z kolei na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury senatorowie opowiedzieli się za odrzuceniem w całości nowelizacji ustawy o  gospodarce nieruchomościami, która zmienia zasady obliczania wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje publiczne. Zgodnie z ustawą odszkodowanie za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycję celu publicznego zostanie w każdym przypadku powiązane z wartością rynkową nieruchomości. Ponadto do odszkodowania dodawany będzie bonus pieniężny, który bazowo wymościć będzie 20 proc. wartości nieruchomości oraz 40 proc. wartości budynków zlokalizowanych na nieruchomości i wartości lokalu mieszkalnego. Bonus pieniężny będzie zryczałtowanym ekwiwalentem kosztów przeprowadzki, czynności prawnych itd. Nowelizacja przewiduje również, że osobie wywłaszczonej będzie przysługiwało roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym, niż wynika to z odszkodowania. Z rozwiązania tego będzie mógł skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody nierekompensowane odszkodowaniem.

W trakcie połączonego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej senatorowie rozpatrzyli nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wychodzi naprzeciw potrzebom rodzin zastępczych i ma na względzie dobro dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Ustawa przewiduje m.in. wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, wprowadzenie rejestru dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (pozwoli to m.in. szybciej i łatwiej znaleźć wolne miejsca dla dziecka na obszarze całego kraju), odblokowanie wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej – starostowie, poza wyznaczonym limitem, nie będą mogli odmawiać przyjmowania dzieci spoza swojego powiatu do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a także zmiany mające na celu pomoc pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej. Przyjęte przez połączone komisje poprawki do ustawy przewidują m.in. większe wynagrodzenia dla rodziców zastępczych, zniesienie limitu zawierania umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi oraz zapewnienie kontaktu i pracy z biologiczną rodziną dziecka, nawet jeśli przybywa ono już w pieczy zastępczej.

Komisja Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej poparła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian w systemie zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do jednostek oświatowych – efektem proponowanych zmian będzie urealnienie kwoty zwracanej przez jednostkę samorządu terytorialnego rodzicom w związku z ponoszonymi kosztami. Ponadto przepisy ustawy zwiększają maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na zakup przez samorządy podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz określają nowe terminy składania wniosków i udzielania dotacji w 2022 roku.

 

 

 

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@