LXII posiedzenie Senatu RP

Date : 11 maja 2023

W czwartek zakończyło się 62. posiedzenie Senatu. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli kilkanaście ustaw oraz podjęli trzy uchwały okolicznościowe.

Senat przyjął uchwałę w sprawie wkładu papieża Jana Pawła II w dzieje Polski, Europy i świata – w 103. rocznicę jego urodzin. W uchwale podkreślono m.in., że „Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla milionów ludzi w Polsce i na całym świecie. Niósł świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu”, a (….) Senat Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu postaci papieża do politycznych rozgrywek przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Takie postępowanie uwłacza godności Jana Pawła II i lekceważy Jego dorobek i nauczanie”.

Poparcie senatorów uzyskała również uchwała okolicznościowa podjęta z okazji 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego – jednego z „Ojców Niepodległości Odrodzonego Państwa Polskiego”. Senatorowie poprali również uchwałę, w której apelują do krajów członkowskich NATO o zastosowanie nadzwyczajnej procedury dotyczącej szybkiego przyjęcia Ukrainy do Sojuszu.

Bez poprawek Senat przyjął nowelizację ustaw o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, dzięki której osoby wykonujące przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym (w trakcie wykonywania swojej pracy) będą objęte ochroną prawną przynależną funkcjonariuszowi publicznemu.

Senatorowie nie wprowadzili również zmian do ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa jest wynikiem działań podejmowanych w celu poprawy, jakości kształcenia przyszłych i obecnych funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo i porządek publiczny. W tym celu poczynione zostały odpowiednie kroki zmierzające m.in. do rozszerzenia oferty dydaktycznej dla studentów oraz do umożliwienia prowadzenia badań naukowych na uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Z kolei z poprawkami Senat przyjął ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Ustawa ma na celu przede wszystkim docenienie roli sołtysów, ich pracy i zaangażowania dla lokalnej społeczności. Zaproponowane w ustawie rozwiązania przewidują przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości 300 zł miesięcznie osobom, które przez okres, co najmniej dwóch kadencji, nie krócej niż 8 lat, pełniły funkcję sołtysa oraz osiągnęły odpowiedni wiek – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Zgodnie z senackimi poprawkami osoby, które sprawowały funkcję sołtysa, przez co najmniej 8 lat, otrzymają 300 zł, natomiast sołtysi, którzy pełnili tę funkcję przez 12 lat – 400 zł, a ci z 16-latnim stażem – 500 zł. Senatorowie zdecydowali również, że świadczenie będzie przysługiwało także sołtysom, którzy sprawowali tą funkcję wyłącznie na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Senat wprowadził także zmiany do ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Przepisy zakładają wprowadzenie programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” oraz możliwość utworzenia konta mieszkaniowego. Uprzywilejowany kredyt będzie przyznawany na zakup pierwszego mieszkania lub domu zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Założeniem programu Bezpieczny kredyt 2% jest stała stopa oprocentowania w okresie pierwszych 10 lat (120 miesięcy). Do wskazanego oprocentowania dodatkowo będzie doliczana także marża banku.

Zgodnie z ustawą, kwota Bezpiecznego kredytu 2% to maksymalnie 500 000 zł. Dla kredytobiorców prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, kwota kredytu może się zwiększyć do 600 000 zł. Maksymalna wysokość wkładu własnego nie może natomiast przekroczyć 200 000 zł. Głównymi warunkami uzyskania Bezpiecznego kredytu 2% są: wiek oraz brak własnej nieruchomości. O kredyt na uprzywilejowanych warunkach może się ubiegać osoba, która nie ukończyła jeszcze 45 roku życia oraz nie ma obecnie lub nie miała w przeszłości mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Celem utworzenia Konta mieszkaniowego jest natomiast uzyskanie dodatkowej premii mieszkaniowej z budżetu państwa na zakup pierwszego mieszkania lub domu.

Premia mieszkaniowa jest to kwota, która zostanie naliczona każdemu oszczędzającemu po spełnieniu przewidzianych ustawą warunków. Będzie ona równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Jak wynika z ustawy, premia naliczana będzie w każdym roku i wypłacana jednorazowo. Głównymi warunkami otworzenia Konta mieszkaniowego są: wiek oraz brak własnej nieruchomości. Konto mieszkaniowe może otworzyć osoba, która nie ukończyła jeszcze 45 roku życia oraz nie ma obecnie lub nie miała w przeszłości mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Konto mieszkaniowe można otworzyć już po ukończeniu 13 roku życia. Senat przyjął m.in. poprawkę do ustawy, która zmienia oprocentowanie kredytu z 2 na 0 procent.

Poparcia senatorów nie uzyskała m.in. ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących. Głównym celem ustawy jest usprawnienie procedur i przyspieszenie procesu powstawania elektrowni szczytowo-pompowych wykorzystywanych, jako magazyny energii. EPS pozwalają na efektywne wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz na stabilizację sieci elektroenergetycznych.

 

 

 

LXII posiedzenie Senatu RPLXII posiedzenie Senatu RP
@