Prace w komisjach senackich

Date : 20 lipca 2022

W tym tygodniu dobyły się posiedzenia komisji senackich. Poprzedziły one obrady 46. posiedzenia Senatu RP, które rozpocznie się 20 lipca.  

Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz organizacji pozarządowych dotycząca zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna” w 2021 i 2022 r. była przedmiotem obrad podczas posiedzenia komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Z informacji jakie otrzymali senatorowie podczas posiedzenia komisji wynika, że od czasu przejęcia przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą odpowiedzialności za finansowanie zadań z zakresu infrastruktury polonijnej przeprowadzonych zostało pięć postępowań dotacyjnych, obejmujących 91 inwestycji na łączną kwotę ok 96 mln zł.

Model dofinansowania infrastruktury polonijnej podzielony jest na trzy kategorie: projekty strategiczne (decyzja o wyborze zadania zapada na szczeblu międzyresortowym, nie wymagają wkładu własnego, a ich realizacja i finansowanie może być wieloletnie), priorytetowe (mogą być realizowane w okresie do trzech lat, decyzja o wyborze zadania zapada z urzędu po uprzedniej kwerendzie w porozumieniu z pełnomocnikiem rządu ds. polonii i Polaków za granicą) oraz projekty dowolne – zgłaszane przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu, jednoroczne z obligatoryjnym wkładam własnym. W 2021 MSZ roku przeprowadziło dwa konkursy i udzieliło dotacji na realizację 31 inwestycji w Europie, Ameryce Południowej i Północnej oraz Australii na ponad 33 mln zł. Z kolei w roku 2022 przeprowadzono dwa konkursy, w wyniku których udzielono dotacji na realizację 34 inwestycji na łączną kwotę ponad 53 mln zł.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie zdecydowali o przyjęciu z poprawkami nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Ustawa ma na celu przede wszystkim rozszerzenie katalogu zadań, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w szczególności o zadania dotyczące ochrony niechronionych uczestników ruchu czyli pieszych i rowerzystów. Ponadto okres wsparcia inwestycji samorządowych z RFRD ma zostać wydłużony do 1 stycznia 2031 r. Większość z przyjętych poprawek miała charakter doprecyzowujący i techniczno-legislacyjny. Jedna z nich dotyczyła wykreślenia z nowelizacji przepisów, które wyłączały telewizję i radio publiczne z obowiązku wpłaty części zysku na  RFRD.

Z kolei połączone komisje – Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu terytorialnego i Administracji Państwowej zajmowały się nowelizacją tzw. ustawy sankcyjnej, która stworzyła podstawy prawne do zamrożenia aktywów (funduszy oraz zasobów gospodarczych) osób i podmiotów działających na terytorium RP, mogących pośrednio lub bezpośrednio wspierać agresję Rosji na Ukrainie. Głównym założeniem nowelizacji jest wprowadzenie tymczasowego zarządu przymusowego (docelowo przygotowanie pomiotu do sprzedaży) oraz pomoc pracownikom zatrudnionym w firmach objętych sankcjami. Ostatecznie połączone komisje zarekomendowały przyjęcie ustawy z poprawkami o charakterze legislacyjnym.

Podczas pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw połączone komisje – Nadzwyczajna ds. Klimatu, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza – zarekomendowały Senatowi wniesienie projektu do Sejmu. Zaproponowane w nowelizacji zmiany mają zwiększyć możliwość prowadzenia inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych w taki sposób, aby elektrownie wiatrowe mogły być lokalizowane i budowane w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@