LII posiedzenie Senatu RP

Date : 17 listopada 2022

W czwartek zakończyło się 52. posiedzenie Senatu RP. W trakcie obrad senatorowie rozpatrzyli 10 ustaw, podjęli 3 uchwały okolicznościowe oraz zapoznali się z informacją o dzielnością IPN za zeszły rok, a także informacją dotyczącą udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. (przewodnictwo Francji w Radzie Unii Europejskiej).

Podjęte przez Senat uchwały okolicznościowe dotyczyły ustanowienia roku 2023 rokiem Mikołaja Kopernika (550. rocznica urodzin), Jana Matejki oraz Wisławy Szymborskiej.

Bez poprawek Senat przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która reguluje kwestie dotyczące waloryzacji. Ustawa zakłada, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna zostaną podniesione do 1588,44 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1191,33 zł.  Ponadto renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renta inwalidzka III grupy zostanie podniesiona o nie mniej niż 187,50 zł, a w przypadku emerytury częściowej waloryzacja nie będzie mogła być niższa od 125 zł.

Senatorowie bez zmian przyjęli także nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ustawa wdraża podstawy prawne do uruchomienia nadzwyczajnego, tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Uznano, że takim sektorem jest produkcja trzody chlewnej, a zwłaszcza prosiąt. Wsparcie to ma być finansowane z niewykorzystanych dotychczas środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z porwakami Senat przyjął z kolei ustawę o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Ustawa przede wszystkim reguluje w jednym akcie prawnym zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego, ustanawia samorząd ratownika medycznego i określa reguły odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych. Wprowadza także nowe rozwiązania, tj. możliwość kształcenia ratowników medycznych na studiach 2. stopnia, zasadę ustawicznego rozwoju zawodowego oraz prawo do skorzystania z sześciu dni płatnego urlopu szkoleniowego. Większość z przyjętych do ustawy poprawek miała charakter doprecyzowujący, pozostałe dotyczyły m.in. wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Z niewielkimi zmianami senatorowie przyjęli również ustawę o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, która zawiera rozwiązania wzmacniające ochronę konsumentów podczas zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w trakcie pokazów połączonych ze sprzedażą produktów lub usług).

Większość senacka odrzuciła natomiast w całości ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o prokuraturze. Nowelizacja ma na celu regulację zasad współpracy polskich prokuratur i sądów z Prokuraturą Europejską, ponadto doprecyzowuje, że powoływanie i odwoływanie dyrektorów i zastępców dyrektora departamentu lub biura Prokuratury Krajowej oraz naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych PK należeć ma do wyłącznej kompetencji Prokuratora Krajowego.

LII posiedzenie Senatu RPLII posiedzenie Senatu RP
@